Becikowe: komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek, niezbędne dokumenty.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka, zwana potocznie „becikowym”, to świadczenie przyznawane w kwocie 1000 zł na jedno dziecko. Pozwala uzyskać pomoc finansową państwa przy spełnieniu określonych warunków. Komu przysługuje i co zrobić, aby otrzymać becikowe?

Kto może ubiegać się o becikowe?

O becikowe mogą starać się rodzice nowo narodzonego dziecka, opiekuni prawni (osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) oraz opiekuni faktyczni (osoby, które faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem).

O wspomnianą zapomogę mogą starać się również świeżo upieczeni rodzice, którzy są cudzoziemcami i zamieszkują w Polsce. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku dokładnie opisuje, którzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o becikowe, wskazany został tam dokładny katalog takich osób.

Jakie są warunki uzyskania becikowego?

Istnieją dwa podstawowe warunki uzyskania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Pierwszym warunkiem jest kryterium dochodowe rodziny, której członek ubiega się o takie świadczenie. Dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 1 922 zł netto.

temat uzupełnia:  Jak zachęcić dziecko do pomagania w domu?

Podstawą rozliczenia jest poprzedni ukończony rok podatkowy. Drugi warunek stanowi fakt pozostawania matki dziecka pod opieką lekarską, nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do dnia porodu. Koniecznym jest wykonanie, co najmniej trzykrotne, obowiązkowych badań. Spełnienie drugiego warunku nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych, osób które już przysposobiły dziecko.

Kiedy złożyć wniosek o becikowe​?

Wniosek o becikowe musi zostać złożony, przez rodziców, najpóźniej 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Opiekuni prawni, fatyczni muszą złożyć taki wniosek najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym przysposobili dziecko lub objęli je faktyczną opieką, pod warunkiem, że dziecko ma mniej niż 18 lat. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony, czyli nie nastąpi wypłata świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o zapomogę w kwocie 1000 zł należy złożyć w urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania rodziców. Każda gmina odrębnie wyznacza instytucje, w których należy złożyć odpowiednie dokumenty, aby ubiegać się o to świadczenie.

Które dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o becikowe?

Podstawowym dokumentem jest „wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka”. Dziecko powinno już mieć swój numer ewidencyjny PESEL, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

temat uzupełnia:  Auto dla rodziny, czym się kierować przy wyborze samochodu rodzinnego?

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, kserokopię dowodu osobistego rodzica wnioskującego oraz jego małżonka/-nki, zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną. Inne, dodatkowe dokumenty mogą zostać wskazane zależnie od sytuacji.

1 komentarz

  1. Henryk 18 maja 2022 o 10:04

    Kolejne wsparcie tylko dla biedaków. Kto się decyduje na dziecko mając mniej niż 2k na głowę? Becikowe nie powinno być dla njauboższych. To powinny być pieniądze dla każdego, kto się odważył na sprowadzenie na ten świat, ba! do tego kraju kolejnego podatkowicza. Najuboższym to niech daja zasiłek.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.